Tag Archives: g/m2

OKI Microline 321 Elite – Nadeldrucker (240 x 216 DPI, 360 Buchstaben pro Sekunde, 250 Buchstaben pro Sekunde, 57 dB, 552 x 345 x 116 mm, 38-90 g/m2)

OKI Microline 321 Elite – Nadeldrucker (240 x 216 DPI, 360 Buchstaben pro Sekunde, 250 Buchstaben pro Sekunde, 57 dB, 552 x 345 x 116 mm, 38-90 g/m2) … OKI Microline 321 Elite – Nadeldrucker (240 x 216 DPI, 360 Buchstaben pro Sekunde, 250 Buchstaben pro Sekunde, 57 dB, 552 x 345 x 116 mm,… Read More »